tandongtienrice.com
Tiếng Việt Tiếng Anh
Nhà máy - kho hàng
Tổng diện tích các nhà máy và kho của Công ty khoảng 30.000m2, tổng sức chứa hơn 60.000 tấn.
Về đầu trang